Vytvorte si vlastný spojitý regulátor

Na úvod by som chcel zdôrazniť, že aplikácia, ktorú si možno stiahnete, Vám neposkytne kompletný spojitý regulátor pripravený k ostrému nasadeniu. Je to len akýsi polotovar, ktorý Vás možno podnieti k tomu, aby ste CW a CP nevyužívali len ako skladačku hotových virtuálnych prístrojov. A netreba vždy použiť zrovna Instrument Development Kit.

Jadrom regulátora je samozrejme vzťah pre výpočet regulačného zásahu. Keďže nie som špecialista na teóriu regulátorov, tieto vzťahy som čerpal priamo z manuálu ku Control Panelu a to z časti "Popis funkcie regulátorov - Mechanizmy regulácie", kam odkazujem i Vás.
Pomocou virtuálneho prístroja PROGRAM som si vytvoril regulátor typu Classical, ClassicalDelay, Takahashi a TakahashiDelay. Je možné nastavovať parametre, ako derivačná a integračná konštanta, perióda vzorkovania, zosilnenie... Regulátor je napojený na modelový ovladač, ktorý simuluje chovanie regulovanej sústavy a tá je vizualizovaná zapisovačom.

Túto demonštračnú aplikáciu si môžte stiahnuť. Ako som už spomenul, je to len polotovar, ktorý síce zabezpečuje reguláciu regulovanej veličiny, ale nie sú v ňom implementované vlastnosti potrebné pre ostré nasadenie, ako napríklad nastavenie rozsahu akčného zásahu, automatická identifikácia parametrov... S tým sa už musíte pohrať sami.

download:
reg-demo.zip - 2518 bytov