VŠZP nemá vyžadovať k ePobočke fotokópie občianskeho preukazu a rodného listu

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) poskytuje službu ePobočka, ktorá umožňuje prístup k zdravotným výkazom. Ak chce mať rodič prístup aj ku zdravotným výkazom svojich detí, je vyžadované elektronickú registráciu doplniť o zaslanie oskenovaných fotokópií občianskeho preukazu žiadateľa a rodného listu jeho dieťaťa.

(Poznámka: Závery v tomto článku sa týkajú akýchkoľvek služieb (mobilní operátori, banky, atď.), kde od vás vyžadujú fotokópiu vašich dokladov.)

Všeobecné podmienky služby ePobočka uvádzajú, že:

eSlužba „Maloleté dieťa“ bude prístupná iba zákonnému zástupcovi maloletého dieťaťa... 
...Pre poskytnutie tejto služby je potrebné zaslať scan:

  • rodného listu dieťaťa (poistenca VšZP),
  • platného občianskeho preukazu používateľa eSlužby.

Tento fakt, že bez zaslaného skenu môjho OP a RL dieťaťa mi nemôžu sprístupniť zdravotné výkazy môjho dieťaťa, mi potvrdila aj pracovníčka Call centra VšZP.

Dosť nemilá správa, lebo už z dávnej minulosti som vedel, že nie je v poriadku, ak sa vyhotovením fotokópie dokladov podmieňuje zriadenie služby.

Takže som si prezrel aktuálne znenie Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. a samozrejme, že som našiel stále platné paragrafy:

§ 15
(6) Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno len vtedy, ak s tým dotknutá osoba písomne súhlasí...
§ 11
(3) Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ nesmie vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi právne záväzným aktom Európskej únie, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákonom.

Vzťah zvýrazneného textu je myslím jasný aj bez komentára.

Takže nasledoval ďalší telefonát na Call centrum VŠZP, v ktorom som im uviedol, spoločne s odcitovaním predmetných paragrafov, svoje podozrenie na nezákonné vyžadovanie skenov dokladov.

Pracovníčka Call centra mi následne sľúbila, že danú vec dá prešetriť a zavolá mi naspäť výsledok.

O hodinu mi volala naspäť a oznámila mi, že už pripravujú nový registračný systém, kde fotokópie dokladov nebudú vyžadované a že ich už nebudú vyžadovať ani odo mňa. Následne ma informovala, že bude teda stačiť, aby som v rámci elektronickej registrácie zaslal len prázdne súbory (systém nejaké zaslanie súborov zatiaľ natvrdo vyžaduje) a zavolal im, že zasielam prázdne súbory, ako sme sa dohodli.
V tomto bode veľmi oceňujem aktívny prístup pracovníčky Call centra, lebo sama oslovila ich IT oddelenie, aby našli postup, ako ošáliť ich systém, aby mi mohli vyhovieť :-)

Takže som sa nemýlil - stále platí, že fotokópie dokladov nesmú byť vyžadované bez súhlasu, resp. nesmie byť ich vyhotovením podmieňované poskytnutie služby.

Majte to na pamäti, keď niekto bude chcieť kopírovať vaše doklady, často aj bez opýtania, len tak automaticky. Ak s tým nesúhlasíte, musí im stačiť len opis údajov z nich.

Doplnené po napísaní článku: Vo všeobecných podmienkach som objavil text:

Ak používateľ eSlužby „Maloleté dieťa“ alebo eSlužby „Osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony“ nesúhlasí so zaslaním uvedených dokladov elektronicky, je možné eSlužbu aktivovať na kontaktnej pobočke osobne, po predložení požadovaných dokladov.

Pravdepodobne ho tam doplnili po mojej výhrade, pretože mne Call centrum, tak ako píšem v úvode, najprv tvrdilo, že bez zaslaných skenov dokladov mi nemôžu zriadiť službu a ani sa to nedá obísť návštevou pobočky (na túto alternatívu som sa tiež pýtal).

Takže buďme radi, všetko sa na dobré obrátilo :-)

 

Autor:

Kategórie: