T-Mobile na infolinke nepravdivo informuje

V spoločnosti T-Mobile existuje jasný rozpor medzi tým, čo tvrdia ich Všeobecné podmienky a obsahom informácií podávaných operátormi na ich infolinke. Respektíve, operátori odcitujú Všeobecné podmienky presne, ale vyvodzujú z nich nesprávne závery, uvádzajú tým zákazníka do omylu a pravdepodobne i porušujú zákon.

Ale k veci - rodinný príslušník chcel vykonať prechod z predplatenej karty na paušál... Pamätajúc si z minulosti, že na obchodných miestach bežne vyhotovujú fotokópie osobných dokladov, ma napadlo nahliadnuť do Všeobecných podmienok (VP), či vyhotovenie fotokópie osobného dokladu (občiansky preukaz a pod.) je podmienka pre uzatvorenie zmluvy - niečo sa mi marilo, že podmienené by to byť nemalo...

Zavolal som teda na infolinku, položil dotaz a nasledovala odpoveď operátorky, že vyhotovenie fotokópie osobného dokladu je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy. Po vyjadrení mojich pochybností nasledovalo od operátorky striedavo citovanie z VP a prerušovanie hovoru kvôli "overovaniu informácií". Po dlhých minútach diskusie ale závery operátorky zneli stále rovnako a ponúkla mi, že informáciu ešte preverí a zavolá mi naspäť. Zavolala... A s akým záverom? Že vyhotovenie fotokópie osobného dokladu je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy.

Neostávalo nič iné, len si VP preštudovať podrobnejšie. VP podmieňujú uzatvorenie zmluvy poskytnutím požadovaných osobných údajov v článku 2.4.:
 

Záujemca je povinný vždy pred uzavretím Zmluvy predložiť spoločnosti T-Mobile na požiadanie platné doklady vzťahujúce sa na jeho osobu, ako aj doklady stanovené spoločnosťou T-Mobile potrebné k jeho riadnej identifikácii, k prevereniu splnenia podmienok nevyhnutných na uzatvorenie Zmluvy a na posúdenie spôsobilosti Záujemcu riadne a včas plniť záväzky zo Zmluvy. Za týmto účelom je spoločnosť T-Mobile oprávnená najmä požiadať Záujemcu o poskytnutie nevyhnutných osobných údajov. Záujemca nie je povinný poskytnúť spoločnosti T-Mobile ňou požadované osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 9 bod 9.1. týchto Všeobecných podmienok spoločnosť T-Mobile nebude môcť riadne plniť Zmluvu a ani posúdiť spôsobilosť Záujemcu riadne a včas plniť záväzky zo Zmluvy, a preto nebude možné so Záujemcom Zmluvu uzavrieť.

...pričom rozsah požadovaných osobných údajov upravuje článok 9.1., ale nič netvrdí o vyhotovení fotokópie dokladov:
 

Spoločnosť T-Mobile je v zmysle § 57 ods. 2 Zákona oprávnená získavať a spracúvať nasledovné údaje Účastníka:
a) ak ide o fyzickú osobu ? meno, priezvisko, akademický titul, adresu, rodné číslo, číslo identifikačného preukazu alebo iného dokladu totožnosti, štátnu príslušnosť...

...fotokópia dokladov je spomínaná až v článku 9.4:
 

Spoločnosť T-Mobile je oprávnená na základe súhlasu Účastníka získavať osobné údaje Účastníka aj vyhotovovaním odpisov, kopírovaním alebo skenovaním verejných listín a dokladov predložených Účastníkom, alebo iným vhodným spôsobom.

Z vyššie uvedených citácií VP mi môj právnicky nevzdelaný mozog hovorí, že medzi podmienkami pre uzatvorenie zmluvy sa vyhotovenie fotokópie dokladov nenachádza.

Vyzbrojený informáciami som na druhý deň volal na infolinku opäť (tentokrát bol na druhom konci operátor), položil rovnaký dotaz ako predošlý deň a dostal i rovnakú odpoveď, že vyhotovenie fotokópie osobného dokladu je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy. Odcitoval som články VP s mojou podotázkou, kde sa nachádza podmienka o fotokópii - na priamu otázku ale žiadna uspokojivá odpoveď. Opäť niekoľko minutová diskusia, kým operátor nenavrhol, že informáciu preverí priamo na predajni, ktorú mienim navštíviť (!) a zavolá mi naspäť...

Zavolal... A s akým záverom? Vyslovil ospravedlnenie za predošlé mylné informácie a potvrdil, že vyhotovenie fotokópie osobného dokladu nie je podmienkou pre uzatvorenie zmluvy.

T-Mobile ma teda dva krát prostredníctvom svojich operátorov častoval nepravdivými informáciami a pravdepodobne prostredníctvom svojich operátorov i porušoval Zákon o ochrane osobných údajov (Zákon č. 428/2002), pretože §10 odsek 6 tvrdí:
 

Získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií možno len vtedy, ak s tým dotknutá osoba písomne súhlasí alebo ak to osobitný zákon výslovne umožňuje bez súhlasu dotknutej osoby.17) Súhlas dotknutej osoby si prevádzkovateľ ani sprostredkovateľ nesmú vynucovať ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi zákonom.

Pozor si treba ale dávať i na predajniach, bez akéhokoľvek dotázania si kopírujú občiansky a legitimizáciu tohoto kroku im následne podpíšete v zmluve. O tom, že fotokópia dokladov nie je nutná, vôbec neinformujú.

S vyhotovením fotokópií vašich osobných dokladov nemusíte súhlasiť a predajca tým nesmie podmieňovať zriadenie zmluvy. Ak už sa stalo, že predajca doklady okopíroval, protestujte a vyžiadajte si fotokópie späť. Na zriadenie zmluvy stačí, že si predajca potrebné osobné údaje do zmluvy opíše.

P.S.: Od 25. 1. 2006 budú platiť nové Všeobecné podmienky, ale pointu tohoto príspevku neovplyvňujú.

Autor:

Kategórie: